Williz poliqonu (heptaqonu)


Villiz qan dövranı


Anterior sirkulyasiya


 • Sağ və sol daxili yuxu arteriyaları

 • Sağ və sol ön beyin arteriyalarının horizontal (A1) seqmentləri

 • Tək anterior kommunikatinq arteriya (ACOM)


Posterior sirkulyasiya


 • Sağ və sol posterior kommunikatinq arteriyalar (PCOM)

 • Sağ və sol posterior serebral arteriyaların horizontal (P1) seqmentləri

 • Tək bazilyar arteriya


Bazilyar arteriya Varolio körpüsünün yuxarı hissəsi kənarında sağ və sol posterior serebral arteriyalara bölünür.


Bazilyar arteriyanın kalibri normaldır.


Sağ və sol İCA-dan PCOM başlanğıc götürür və interpedunkulyar sisternadan keçərək ipsilateral PCAya birləşir.


Hər bir daxili yuxu arteriyası ACA-ya başlanğıc verir. Ön beyin arteriyaları ACOM ilə bir-birinə birləşirlər. ACOM xiazmatik sisternadan (döyənək cismin rostrumundan aşağı) keçən kiçik damardır və dairəni tamamlayır.


Üillis damarları şaxələri həmçinin görmə çarpazını və görmə traktlarını, infundibulum, hipotalamusu və digər beyin strukturlarını təchiz edir -


 • Medial lenticulostriate arteriyalar (ACA-nın A1 seqmentindən)

 • Talamoperforatinq və talamogeniculate arteriyalar (bazilyar arteriyanın ucundan, proksimal PCA və PCOM)

 • Perforating şaxələr (ACOM-dan)


Tamamlanmış Villiz poliqonu 20-25% şəxslərdə qeydə alınır və çatışmayan və ya hipoplastik komponenti olmur bunların.

Posterior sirkulyasiya anomaliyaları anterior sirkulyasiya anomaliyalarına nisbətdə daha sıx rast gəlinir.


Sıx rastlanan variantlara


 • Bir və ya hər iki PCOM ların hipoplaziyası ~ 30%

 • ACAnın A1 seqmentinin hipoplaziyası və ya olmaması ~15%

 • ACOMun olmaması və ya fenestrasiyası ~13%

 • P1 seqmenti hipoplastik və ya P1 seqmenti olmayan, İCA-dan originasiya olunmuş PCA (fetal PCA) ~20%

 • PCOM orijininin infundibulyar dilatasiyası (10%)


İCAnın birinin və ya hər ikisinin anadangəlmə olamaması ola bilər və çox nadirdir. Əgər bir İCA yoxdursa intrasellar interkarotid kommunikatinq arteriyalar sıx rastlanır və əlaqəli anevrizmaların yaranma sıxlığı yüksəkdiur.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

MR enterography

For enterography use one bag of Movicol (13.81 g) in 1.5 L water and let the patients drink it during 45 minutes, for CT as well as for MRI. Of course iv contrast is mandatory.