Subependimoma

Subependimomalar ependimomaları nadir variantıdır və yüksək differensasiya etmiş ependymal hüceyrələrdən və astrositlərdən təşkil olunmuşdur. Subependimoma mədəcik astarının altında yaranır və mədəcik boşluğuna doğru inkişaf edir. Şiş öz əsasından beyin parenximasına invaziya etmir. Bu şişlər tipik olaraq solid və homogen olur. Buna baxmayaraq iri şişlərdə kalsifikasiya, mikrosistik dəyişikliklər, və qanaxma rast gəlinir. Subependimomalara 50-60% hallarda IV mədəcikdə rast gəlinir. Bu şişlər həmçinin yan mədəciklərdədə inkişaf edə bilir. Simptomatik şişlər daha çox yan mədəciklərdə yaranır və daha az hallarda Silvis su kəməri proyeksiyasında rastlanır.

CT və MR-da IV mədəcik və yan mədəciklərin simptomatik şişləri adətən homogen dens və intens olur. CT-də homogen izodens vəya birqədər hipodens olur.

T2 ağırlıqlı görüntülərdə homogen hiperintensdir.

Kontrastlanma xüsusiyyəti variabeldir.

Subependimomanın differensal diaqnostikası mərkəzi neyrositoma, ependimoma, subependimal giqant hüceyrəli astrositoma ilə aparılır.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Рак ротоглотки

Участки ротоглотки в основном состоят из основания языка и миндалин. Основания языка Основания языка спереди исходит с желобовидных сосочков до валлекул снизу. На КТ и МРТ обнаружение плоскоклеточного

Hipofarinks və proksimal ezofaqus xərçəngi

Hipofarinks və proksimal ezofaqus xərçəngləri əsasən submukoz inkişaf edirlər. Hipofarinks udlağın orofarinksdən ezofaqus sərhəddinədək olan hissəsidir. Hipofarinksin ön sərhəddini qırtlaq, qida borus

Контраст-индуцированная нефропатия: ведение пациентов из группы риска

Введение йодсодержащих контрастных веществ (КМ) является стандартным компонентом многих компьютерных томографий (КТ). Большое количество процедур, выполняемых ежегодно, и редкость побочных эффектов св