Sidik kisəsinin leiomioması


Sidik kisəsinin leiomioması nadir rast gəlinən xoşxassəli mezenximal şişdir. Bu törəmələr yaxşı marginasiya olunan homogen solid kütlələr şəklində görünürlər. Xəstələrin 75%-i cavan və orta yaşlı insanlardır. Törəmələrin əksəriyyəti kiçik və asimptomatikdir, lakin böyük şişlər hematuriya, təzyiq və obstruksiyon əlamətlər ilə təzahür oluna bilər. Bu şişlərdə mitotik aktivlik, hüceyrə atipiyası və nekroz olmur. Leiomiomalar submukozada yaranırlar intravezikal və ya ekstravezikal böyüyə bilirlər. Sistoskopiyada sidik kisəsinin selikli qişası törəməni örtür.


https://radiopaedia.org/articles/leiomyoma-of-the-urinary-bladder


3 views0 comments

Recent Posts

See All

As soon as blood supply ceases, ischemic cells are unable to withstand the constant osmotic pressure they are subjected to, and extracellular water floods into the cells causing them to swell, a proce

Döyənək cismin qiymətləndirilməsi: rostrum kəskin ucludur, bulk splenium istiqamətində uzanır, patologiya müəyyən edilmir. Fornix önə və aşağıya - anterior komissurayadək uzanır, normaldır. Lamina ter