Sidik kisəsinin leiomioması


Sidik kisəsinin leiomioması nadir rast gəlinən xoşxassəli mezenximal şişdir. Bu törəmələr yaxşı marginasiya olunan homogen solid kütlələr şəklində görünürlər. Xəstələrin 75%-i cavan və orta yaşlı insanlardır. Törəmələrin əksəriyyəti kiçik və asimptomatikdir, lakin böyük şişlər hematuriya, təzyiq və obstruksiyon əlamətlər ilə təzahür oluna bilər. Bu şişlərdə mitotik aktivlik, hüceyrə atipiyası və nekroz olmur. Leiomiomalar submukozada yaranırlar intravezikal və ya ekstravezikal böyüyə bilirlər. Sistoskopiyada sidik kisəsinin selikli qişası törəməni örtür.


https://radiopaedia.org/articles/leiomyoma-of-the-urinary-bladder


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Рак ротоглотки

Участки ротоглотки в основном состоят из основания языка и миндалин. Основания языка Основания языка спереди исходит с желобовидных сосочков до валлекул снизу. На КТ и МРТ обнаружение плоскоклеточного

Hipofarinks və proksimal ezofaqus xərçəngi

Hipofarinks və proksimal ezofaqus xərçəngləri əsasən submukoz inkişaf edirlər. Hipofarinks udlağın orofarinksdən ezofaqus sərhəddinədək olan hissəsidir. Hipofarinksin ön sərhəddini qırtlaq, qida borus

Контраст-индуцированная нефропатия: ведение пациентов из группы риска

Введение йодсодержащих контрастных веществ (КМ) является стандартным компонентом многих компьютерных томографий (КТ). Большое количество процедур, выполняемых ежегодно, и редкость побочных эффектов св