Sidik kisəsinin leiomioması


Sidik kisəsinin leiomioması nadir rast gəlinən xoşxassəli mezenximal şişdir. Bu törəmələr yaxşı marginasiya olunan homogen solid kütlələr şəklində görünürlər. Xəstələrin 75%-i cavan və orta yaşlı insanlardır. Törəmələrin əksəriyyəti kiçik və asimptomatikdir, lakin böyük şişlər hematuriya, təzyiq və obstruksiyon əlamətlər ilə təzahür oluna bilər. Bu şişlərdə mitotik aktivlik, hüceyrə atipiyası və nekroz olmur. Leiomiomalar submukozada yaranırlar intravezikal və ya ekstravezikal böyüyə bilirlər. Sistoskopiyada sidik kisəsinin selikli qişası törəməni örtür.


https://radiopaedia.org/articles/leiomyoma-of-the-urinary-bladder


3 views

Recent Posts

See All

Boyun limfa düyünləri

Boyun limfa düyünləri yeddi səviyyəyə bölünür. I Səviyyə milohioid əzələdən aşağı və dilaltı sümüyün aşağı kənarından yuxarı; submandibulyar vəzilərin arxa hüdudundan öndə; Ia səviyyəsi- submental düy