Oliqodendroqlioma

Oliqodendrositlərdən inkişaf edir. İntrakranial qliomaların 15-20 %-ni təşkil edir. Bütün intracranial neoplazmaların 5-10%-ni təşkil edir. İmmunohistokimyəvi müayinədə GFAP neqativdir. Bu şişlər prinsipial olaraq supratentorial ağ maddədə yaranır. Loü grade astrositomalar kimi bu şişlər ağ maddə boyunca nondestruktiv şəkildə yayılaraq beyin parenximasını infiltrasiya edir. Oliqodensroqliomalar astrositomalardan fərqli olaraq çox vaxt subkortikal ağ maddəni və korteksi, eləcədə dərində yerləşən strukturları özünə cəlb edir. Bu şişlərin 85%-I beyin yarımkürələrində, yarısından çoxu alın payda yaranır. Pik rastlanma hallarına 40 və 50 yaşlarda təsadüf olunur. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə daha az sıxlıqda rastlanır. Xəstəliyin ilkin klinik təzahürü çox vaxt qıc olmadır. Şiş kortikal maddəni cəlb etməyə meyllidir. Şişin böyüməsi oxşar dərəcəli (II) astrositomalardan fərqli olaraq nisbətən daha yavaşdır. Proqnozu ondan daha yaxşıdır. Bunun daha bioloji aqressiv kateqoriyasına grade III anaplastic oliqodendroqlioma deyilir. Sitogenetik çalışmalarda oliqodendroqlioma xəstələrinin yarısında 1p və 19q xromosomlarının itkisi qeydə alınır. Görüntüləmə çalışmalarında belə xəstələrin multiagent notrosurea əsaslı kimyəvi dərman müalicəsinə pozitiv cavabı təsvir edilmişdir.

Oliqodendroqliomalar tipik olaraq hipersellular və solid şişlərdir. Distrofik kalsifikasiyalı multipl irrequlyar solid şişlər içərir. Çox yavaş böyüyür. Oratalama sağ qalma 10 ildir. Simptomatik olana kimi nəzərəçarpan ölçülərə çatabilir. Oliqodendroqliomalar şaxələnən kapilyarların sıx şəbəkəsini içərə bilər. 20% hallarda əsasən iri şişlərdə kistik degenerasiya sahələri aşkar olunur. İntratumoral qanama sıx tapıntıdır. Müalicə ilk növbədə cərrahi sonra adyuvant və radioterapiya. Lokal rekurrens halları çox vaxt baş verir.

Anaplastik oliqodendroqliomalar histoloji müayinə zmanı yüksək atipiya və mitotic aktivlik və nekroz, damarlanma nümayiş etdirir. Proqnozu az əlverişlidir. Oratalama sağ qalma ~4 ildir və 10 illik sağ qalma 15%.

Oliqodendroqliomalarda çox vaxt astrositoma fokusları aşkar edilir. Və bu çoxluq təşkil etdikdə şişə qarışıq qlioma deyilir.

CT-də oliqodendroqliomalar çox vaxt heterogen dens kütlələr şəklində, əsasən hipodens, alın payda irrequlyar və zəif marginasiya olunan və daha səthi ağ maddəni cəlb edən , sıx-sıx korteksi infiltrə edən şişlərdir. Ağ-boz maddə interfeysi itib. Əksər hallarda xarakterik əlamət iri nodulyar vəya dəstəşəkilli kalsifikasiyaların şişin daxilində olmasıdır. Oliqodendroqliomalarda intratumoral kalsifikasiyaların yaranma sıxlığı 70-90% təşkil edir və hər hansı bir beyin neoplazmaları arasında daha yüksək olandır. Lakin ümumilikdə götürsək intratumoral kalsifikasiyalar astrositomalarda daha sıxdır (25%). Çünkü astrositomalara daha çox təsadüf edilir. Oliqodendroqliomalarda intratumoral kist yaranmasına daha sıx rastlanır (20%). İntratumoral nekroz bu şiş üçün xarakter əlamət olmasada varlığı pis proqnozdan xəbər verir. Şişlərin 50%-də kontrastlanma qeyd edilir. Lakin kontrastlanma dərəcəsi müxtəlifdir. Və yüksək histoloji dərəcədə və aşağı sağ qalma ilə korrelasiya olunur. MR-da oliqodendroqliomalarda T1 və T2-də heterogen siqnal qeydə alınır. Peritumoral ödem 1/3 hallarda olur.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Dural sinus okluziv xəstəliyi dural sinus trombozunun infeksiyalaşmasıdır (tromboflebit). Xəstələr tipik olaraq kəskin baş ağrıları, yüksək temperatur, Dorello kanalının cəlb olunmasına ikincili olara

Dural arteriovenoz fistula dural venoz sinus divarında dural arteriyalarla təchiz olunan arteriovenoz şuntlardır. Bu zaman arterial qan venoz sistemə birbaşa keçir. AVM-lərdən fərqli olaraq dAVF-lalar