Mekkel divertikulu

Mekkel divertikulu anadangəlmə instestinal divertikuldur. Mekkel divertikulu distal ileum ətrafında olan omfalomezenterik axarın umbilikal sonluğunun fibroz degenerasiyası hesabına baş verir. Bu, mədəbağırsaq traktının ən çox rastlanan anadangəlmə anomaliyası hesab olunur. Pasientlərin çoxunda heç bir simptom olmur. Mekkel divertikulunun bir sıra ağırlaşmaları ola bilər, bunlara qastrointestinal qanaxma, nazik bağırsaq obstruksiyası, bitişmələr və ya mezodivertikular çəkintilər, divertikulit səbəbi ilə baş vermiş luminal obstruksiya və ya yad cisim görünüşü və ya enterolit formasiyası, volvulus, daxili yırtıq və d.


https://radiopaedia.org/articles/meckel-diverticulum-10 views

Recent Posts

See All

Sidik kisəsinin leiomioması

Sidik kisəsinin leiomioması nadir rast gəlinən xoşxassəli mezenximal şişdir. Bu törəmələr yaxşı marginasiya olunan homogen solid kütlələr şəklində görünürlər. Xəstələrin 75%-i cavan və orta yaşlı insa

©2018 by Dr Anar Kazimov