Mekkel divertikulu

Mekkel divertikulu anadangəlmə instestinal divertikuldur. Mekkel divertikulu distal ileum ətrafında olan omfalomezenterik axarın umbilikal sonluğunun fibroz degenerasiyası hesabına baş verir. Bu, mədəbağırsaq traktının ən çox rastlanan anadangəlmə anomaliyası hesab olunur. Pasientlərin çoxunda heç bir simptom olmur. Mekkel divertikulunun bir sıra ağırlaşmaları ola bilər, bunlara qastrointestinal qanaxma, nazik bağırsaq obstruksiyası, bitişmələr və ya mezodivertikular çəkintilər, divertikulit səbəbi ilə baş vermiş luminal obstruksiya və ya yad cisim görünüşü və ya enterolit formasiyası, volvulus, daxili yırtıq və d.


https://radiopaedia.org/articles/meckel-diverticulum-10 views0 comments

Recent Posts

See All

Рак ротоглотки

Участки ротоглотки в основном состоят из основания языка и миндалин. Основания языка Основания языка спереди исходит с желобовидных сосочков до валлекул снизу. На КТ и МРТ обнаружение плоскоклеточного

Hipofarinks və proksimal ezofaqus xərçəngi

Hipofarinks və proksimal ezofaqus xərçəngləri əsasən submukoz inkişaf edirlər. Hipofarinks udlağın orofarinksdən ezofaqus sərhəddinədək olan hissəsidir. Hipofarinksin ön sərhəddini qırtlaq, qida borus

Контраст-индуцированная нефропатия: ведение пациентов из группы риска

Введение йодсодержащих контрастных веществ (КМ) является стандартным компонентом многих компьютерных томографий (КТ). Большое количество процедур, выполняемых ежегодно, и редкость побочных эффектов св