Mekkel divertikulu

Mekkel divertikulu anadangəlmə instestinal divertikuldur. Mekkel divertikulu distal ileum ətrafında olan omfalomezenterik axarın umbilikal sonluğunun fibroz degenerasiyası hesabına baş verir. Bu, mədəbağırsaq traktının ən çox rastlanan anadangəlmə anomaliyası hesab olunur. Pasientlərin çoxunda heç bir simptom olmur. Mekkel divertikulunun bir sıra ağırlaşmaları ola bilər, bunlara qastrointestinal qanaxma, nazik bağırsaq obstruksiyası, bitişmələr və ya mezodivertikular çəkintilər, divertikulit səbəbi ilə baş vermiş luminal obstruksiya və ya yad cisim görünüşü və ya enterolit formasiyası, volvulus, daxili yırtıq və d.


https://radiopaedia.org/articles/meckel-diverticulum-10 views

Recent Posts

See All

MR evaluation of tongue carcinoma

Most tumors of the tongue occur on the lateral and under surface. Dorsal tumors are uncommon but when they do occur, they are usually located near the midline and more posteriorly. Oral tongue tumors