MALT limfoma

Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) limfomaları – aşağı dərəcəli B hüceyrəli limfomalardır və helikobakter pilori infeksiyası ilə əlaqədardır. Helikobakter pilorini eradikasiya edərək antibiotiklərlə ilə müalicə oluna bilər.

Mədədə normal halda limfoid toxuma olmur. Xroniki h.pylori zamanı mədədə limfoid toxuma inkişaf edir.

MALT limfoması digər limfomalara və adenokarsinomalara nisbətdə daha zəif proqressivləşir.

KT müayinəsi zamanı MALT limfomaları yüksək-dərəcəli qeyri-Hoçkin limfomaları kimi görünə bilər. MALT limfomalarında divar qalınlaşması daha nazik də ola bilər və bu xəstəlikdə limfadenopatiya əsas əlamət deyil.


18 views0 comments

Recent Posts

See All

Kapsullaşmış peritoneal skleroz akut və ya subakut nazik bağırsaq obstruksiyasının nadir rast gəlinən xoşxassəli səbəbidir. Bu xəstəlik zamanı nazik bağırsaq divarlarını total və ya parsial cəlb edən

Pankreas divizum Mədəaltı vəzinin ən sıx rast gəlinən anadangəlmə variantıdır. Dorzal və ventral axacaqların birləşməməsi ilə xarakterizə olunur. Dorzal və ventral axacaqlar duodenuma ayrı-ayrı drenə

Mədəaltı vəzinin solid şişləri (məs. adacıq hüceyrəli şişlər və metastazlar), bəzi hallarda kistoz komponentlərə malik olurlar və ya degenerasiyaya uğrayıb kistoz neoplaziyaları təqlid edirlər. Mədəal