Boyun limfa düyünləriLevel I


IA - submental

IB - submandibulyar


Level II (daxili vidacı venanın yuxarı 1/3 hissəsi)


IIA - Daxili vidacı venanın yuxarı 1/3 hissəsindən öndəki limfa düyünləri

IIB - Daxili vidacı venanın yuxarı 1/3 hissəsinə posterior limfa düyünləri


Level III (daxili vidacı venanın orta 1/3 hissəsi)

III səviyyə limfa düyünləri daxili vidacı venanın orta 1/3 hissəsi səviyyəsində olan limfa düyünləridir və hioid sümükdən krikoid qığırdağın aşağı qütbünə qədər olan sahədə yer alır.


Level IV (daxili vidacı venanın aşağı 1/3 hissəsi)

IV səviyyə limfa düyünləri krikoid qığırdağın aşağı kənarından körpücük sümüyü səviyyəsinədək olan sahədəki limfa düyünləridir.


V səviyyə limfa düyünləri

Sternocleidomastoideus əzələsinə posterior

Va - II və III səviyyələrə posterior

Vb - level IV-ə posterior (+lateral supraklavikulyar düyünlər)


VI səviyyə limfa düyünləri

anterior jugular, pretracheal, paratracheal, prelaryngeal/precricoid (Delphian), and perithyroidal düyünlər

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Рак ротоглотки

Участки ротоглотки в основном состоят из основания языка и миндалин. Основания языка Основания языка спереди исходит с желобовидных сосочков до валлекул снизу. На КТ и МРТ обнаружение плоскоклеточного

Hipofarinks və proksimal ezofaqus xərçəngi

Hipofarinks və proksimal ezofaqus xərçəngləri əsasən submukoz inkişaf edirlər. Hipofarinks udlağın orofarinksdən ezofaqus sərhəddinədək olan hissəsidir. Hipofarinksin ön sərhəddini qırtlaq, qida borus

Контраст-индуцированная нефропатия: ведение пациентов из группы риска

Введение йодсодержащих контрастных веществ (КМ) является стандартным компонентом многих компьютерных томографий (КТ). Большое количество процедур, выполняемых ежегодно, и редкость побочных эффектов св