Boyun limfa düyünləri

Boyun limfa düyünləri yeddi səviyyəyə bölünür.


I Səviyyə

 • milohioid əzələdən aşağı və dilaltı sümüyün aşağı kənarından yuxarı;

 • submandibulyar vəzilərin arxa hüdudundan öndə;


 • Ia səviyyəsi- submental düyünlər- ikiqarıncıqlı əzlələrin ön qarıncıqları arasında;

 • Ib səviyyəsi- submandibulyar düyünlər- ikiqarıncıqlı əzələlərin ön qarıncığına posterolateral;


II Səviyyə (anterior servikal və ya yuxarı jugulyar düyünlər)

 • internal yuqular (dərin servikal ) zəncir;

 • kəllə əsasından dilaltı sümüyün aşağı hüduduna kimi;

 • döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin arxa hüdudundan öndə;

 • submandibulyar vəzilərin arxa hüdudundan arxada;


 • II a səviyyəsi – venalara anterior, lateral, medial və ya daxili vidaci venaya posterior və onlardan ayrıla bilməyən düyünlər;

 • II b səviyyəsi – daxili vidaci venaya posterior və düyünlərlə venanı ayıran piy toxuması qatı var;


III Səviyyə

 • internal yuqular ( dərin servikal ) zəncir

 • dilaltı sümüyün aşağı hüdudundan krikoid qığırdağın aşağı kənarına kimi

 • döş - körpücük – məməyə bənzər əzələnin posterior hüduduna anterior

 • umumi yuxu arteriyası/daxili yuxu arteriyasının medial kənarına lateral

IV Səviyyə

 • internal yuqular ( dərin servikal ) zəncir

 • krikoid qığırdağın aşağı kənarından körpücük sümüyünə kimi

 • döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin arxa hüdudundan və ön pilləli əzələnin posterolateral sərhəddindən keçən çəp xətdən anterior və medial

 • umumi yuxu arteriyasının medial kənarından lateral

V Səviyyə

arxa üçbucaq ( spinal accessory) düyünləri


Va səviyyəsi - yuxarı ½ hissəsi, II və III səviyyədən posterior ( kəllə əsası ilə krikoid qığırdağın aşağı hüdudu arasında) ;

Vb səviyyəsi - aşağı1/2 hissəsi, IV səviyyədən posteriorda ( krikoid qığırdağın aşağı hüdudu ilə körpücük sümüyü səviyyəsi arasında;


VI Səviyyə


 • prelaringeal/pretraxeal/Delfian düyünləri;

 • visseral speysdən anteriorda;

 • dilaltı sümüyün aşağı kənarından döş sümüyü dəstəsinə kimi;

 • III və IV səviyyələrdən anterior;