Boyun limfa düyünləri

Boyun limfa düyünləri yeddi səviyyəyə bölünür.


I Səviyyə

 • milohioid əzələdən aşağı və dilaltı sümüyün aşağı kənarından yuxarı;

 • submandibulyar vəzilərin arxa hüdudundan öndə;


 • Ia səviyyəsi- submental düyünlər- ikiqarıncıqlı əzlələrin ön qarıncıqları arasında;

 • Ib səviyyəsi- submandibulyar düyünlər- ikiqarıncıqlı əzələlərin ön qarıncığına posterolateral;


II Səviyyə (anterior servikal və ya yuxarı jugulyar düyünlər)

 • internal yuqular (dərin servikal ) zəncir;

 • kəllə əsasından dilaltı sümüyün aşağı hüduduna kimi;

 • döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin arxa hüdudundan öndə;

 • submandibulyar vəzilərin arxa hüdudundan arxada;


 • II a səviyyəsi – venalara anterior, lateral, medial və ya daxili vidaci venaya posterior və onlardan ayrıla bilməyən düyünlər;

 • II b səviyyəsi – daxili vidaci venaya posterior və düyünlərlə venanı ayıran piy toxuması qatı var;


III Səviyyə

 • internal yuqular ( dərin servikal ) zəncir

 • dilaltı sümüyün aşağı hüdudundan krikoid qığırdağın aşağı kənarına kimi

 • döş - körpücük – məməyə bənzər əzələnin posterior hüduduna anterior

 • umumi yuxu arteriyası/daxili yuxu arteriyasının medial kənarına lateral

IV Səviyyə

 • internal yuqular ( dərin servikal ) zəncir

 • krikoid qığırdağın aşağı kənarından körpücük sümüyünə kimi

 • döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin arxa hüdudundan və ön pilləli əzələnin posterolateral sərhəddindən keçən çəp xətdən anterior və medial

 • umumi yuxu arteriyasının medial kənarından lateral

V Səviyyə

arxa üçbucaq ( spinal accessory) düyünləri


Va səviyyəsi - yuxarı ½ hissəsi, II və III səviyyədən posterior ( kəllə əsası ilə krikoid qığırdağın aşağı hüdudu arasında) ;

Vb səviyyəsi - aşağı1/2 hissəsi, IV səviyyədən posteriorda ( krikoid qığırdağın aşağı hüdudu ilə körpücük sümüyü səviyyəsi arasında;


VI Səviyyə


 • prelaringeal/pretraxeal/Delfian düyünləri;

 • visseral speysdən anteriorda;

 • dilaltı sümüyün aşağı kənarından döş sümüyü dəstəsinə kimi;

 • III və IV səviyyələrdən anterior;VII səviyyə


 • superior mediastinal düyünlər;

 • umumi yuxu arteriyaları arasında, döş sümüyü dəstəsinin superior aspektindən aşağı;


Important structures that separate nodal levels are hyoid bone, cricoid cartilage, submandibular gland, sternocleidomastoid muscle, anterior belly of digastric muscle, and sternal notch of manubrium.

Boyun limfa düyünləri səviyyələrini fərqləndirən vacib strukturlar – hyoid sümük, cricoid qığırdaq, çənəaltı tüpürcək vəzi, SCM əzələsi, ikiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı və döş sümüyü dəstəyinin ön çuxurudur.

İJV-yə anterior və ya ona toxunan limfa düyünləri IIa-dır.8 views0 comments

Recent Posts

See All

As soon as blood supply ceases, ischemic cells are unable to withstand the constant osmotic pressure they are subjected to, and extracellular water floods into the cells causing them to swell, a proce

Döyənək cismin qiymətləndirilməsi: rostrum kəskin ucludur, bulk splenium istiqamətində uzanır, patologiya müəyyən edilmir. Fornix önə və aşağıya - anterior komissurayadək uzanır, normaldır. Lamina ter