Bazu oynağı

Superior CHL biseps vətərini stabilizə edir.

Əzələlər dinamik stabilayzerlərdir. Əzələ həcmində itki olduqda bazu oynağı avtomatik destabilizasiyaya uğrayır.

Psevdokista sinovium və ya kapsula ilə əhatə olunmayanda deyilir və psevdokistlər fibroz toxuma ilə əhatə olunublar.

Qanqlion kista isə tenosinovial lif və ya kapsula ilə çevrələnir. Hər ikisi psevdokistlərdir.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Контраст-индуцированная нефропатия: ведение пациентов из группы риска

Введение йодсодержащих контрастных веществ (КМ) является стандартным компонентом многих компьютерных томографий (КТ). Большое количество процедур, выполняемых ежегодно, и редкость побочных эффектов св

Мультифазная визуализация печени

Примерно 20% кровоснабжения печени поступает из печеночной артерии, а остальные 80% - из воротной вены. Введенное контрастное вещество сначала достигает печени через печеночную артерию; у пациентов с