Bazu oynağı

Superior CHL biseps vətərini stabilizə edir.

Əzələlər dinamik stabilayzerlərdir. Əzələ həcmində itki olduqda bazu oynağı avtomatik destabilizasiyaya uğrayır.

Psevdokista sinovium və ya kapsula ilə əhatə olunmayanda deyilir və psevdokistlər fibroz toxuma ilə əhatə olunublar.

Qanqlion kista isə tenosinovial lif və ya kapsula ilə çevrələnir. Hər ikisi psevdokistlərdir.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Рак ротоглотки

Участки ротоглотки в основном состоят из основания языка и миндалин. Основания языка Основания языка спереди исходит с желобовидных сосочков до валлекул снизу. На КТ и МРТ обнаружение плоскоклеточного

Hipofarinks və proksimal ezofaqus xərçəngi

Hipofarinks və proksimal ezofaqus xərçəngləri əsasən submukoz inkişaf edirlər. Hipofarinks udlağın orofarinksdən ezofaqus sərhəddinədək olan hissəsidir. Hipofarinksin ön sərhəddini qırtlaq, qida borus

Контраст-индуцированная нефропатия: ведение пациентов из группы риска

Введение йодсодержащих контрастных веществ (КМ) является стандартным компонентом многих компьютерных томографий (КТ). Большое количество процедур, выполняемых ежегодно, и редкость побочных эффектов св