Bazu oynağı

Updated: Dec 23, 2019

Bazu oynağının strukturları


Artikulyasiya səthləri

Qlenohumeral oynaq bazu sümüyü başının kürək sümüyünün qlenoid fossası ilə birləşməsindən əmələ gəlir. Bütün sinovial oynaqlar kimi, bazu oynağında artikulyasiya səthləri hialin qığırdaq ilə örtülüdür. Bazu sümüyünün başı qlenoid fossadan dəfələrlə iridir. Bu səbəbdən bazu oynağı bədənimizdə ən hərəkətli oynaq hesab olunur.

Oynaq kapsulu və bursa

Oynaq kapsulası oynaq strukturlarını özündə saxlayan fibroz lifdir. Oynaq kapsulası bazu sümüyünün anatomik boynundan qlenoid çuxurun sərhəddinə uzanır. Sinovial membran oynaq kapsulunun daxili səthini örtür və oynaq mayesi sintez edərək oynağın hərəkətini yaxşılaşdırır, sürtünməni azaldır.

Bazu oynağında sürtünməni azaltmaq üçün bir neçə sinovial bursa mövcuddur. Bursa sinovial maye ilə dolu kisədir və vətərlər ilə digər oynaq strukturları arasında yastıq rolunu oynayır.

Klinik əhəmiyyətli bursalara aiddir:

Subakromial bursa - deltoid və akromiona nisbətdə dərində, supraspinatus vətərinə və oynaq kapsulasına nisbətdə superfisial yerləşir.

Subskapulyar bursa - subskapularis vətəri ilə skapula arasında yerləşir.

Bağlar

Bazu oynağında sümük strukturlarının stabilizasiyasında bağlar əhəmiyyətli rola malikdir.


Qlenohumeral bağlar (yuxarı, orta, aşağı) - Bu bağlar qlenohumeral oynaq kapsulunun qalınlaşmalarıdır və oynağın vacib stabilizatorlarıdır. Qlenohumeral bağlar bazu oynağının ön dislokasiyasının qarşısını alır.

  1. Superior qlenohumeral bağ (SGHL) - qlenoid və korakoid çıxıntının yuxarı aspektindən bazunun kiçik qabarına superior yerləşmiş fovea capitis istiqamətində uzanır. Bazunun ikibaşlı əzələ vətərini stabilizə edir.

  2. Orta qlenohumeral bağ (MGHL) - anterosuperior qlenoiddən, superior qlenohumeral bağdan dərhal aşağıdan başlayır və bazu sümüyünün anatomik boynunun ön aspektinə uzanır.

  3. İnferior qlenohumeral bağ (İGHL) - bəzən bu bağa inferior qlenohumeral bağ kompleksi deyilir. İGHL qlenoid labrumun aşağı 2/3 hissəsindən başlayır və humerusun lateral hissəsinə uzanır. Üç hissələrdən ibarətdir - anterior, posterior bandlar və aksillar pouch. Bu bağ qlenohumeral bağlar içərisində ən vacib olanıdır, belə ki, abdukt vəziyyətdə bazu oynağının əsas stabilizatorudur.

Korakohumeral bağ (CHL) - korakoid çıxıntının əsasını bazu sümüyünün böyük qabarına birləşdirir. Oynaq kapsulunun yuxarı hissəsini fiksə edir.

Bazunun köndələn bağı (transverse ligament) - bazu sümüyünün iki qabarcığı arasındakı məsafəni əhatə edir. Bisepsin uzun başının vətərini intertuberkular çuxurda tutur.

Korako-klavikulyar bağ - akromioklavikulyar oynağın əsas vertikal stabilizatorudur.


Hill-Sacs lezionları


Bazu sümüyü başının posterolateral kompression sınıqlarına deyilir və tipik olaraq rekurrent anterior dislokasiyalara ikincili baş verir. Rekurrent anterior dislokasiyalar zamanı bazu sümüyünün başı qlenoidin anteroinferior hissəsinə qarşı kompressiya olunduğundan bazu sümüyü başının posterolateral hissəsində kompression sınıq əmələ gəlir. Bu lezionlar adətən qlenoidin Bankart lezionu ilə əlaqəlidir.On-track və off-track bazu oynağı zədələnmələri